Foto vestiging Praktijk Martina
Mauritsstraat 100
3583HW Utrecht
t: 06 13587378
e:
LVVP logo - Gevisiteerd door LVVP

Verwijzers

Ik ben werkzaam in zowel de generalistische basis-ggz als in de gesprecialiseerde ggz. Hieronder vindt u informatie over verwijzen naar beide typen ggz.

Verwijzing naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz

U kunt patiënten doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz indien er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komen zij vervolgens op basis van diagnostiek door de ggz-professional- in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komen zij terecht in de Behandeling Chronisch.
Zijn de problemen complexer en langdurend of, bij kinderen en jeugdigen verweven met de gezinsdynamiek, dan kunt u naar de gespecialiseerde ggz verwijzen, waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn. Voor een adequate verwijzing van patiënten naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz kunt u gebruikmaken van het nevenstaande stroomdiagram. Daarbij zij aangetekend dat de vrijgevestigde psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog werkzaam zijn in een multidisciplinaire context. Dit betekent dat de praktijk zo is georganiseerd dat medebehandelaren uit andere disciplines kunnen worden ingeschakeld, als dat voor de behandeling noodzakelijk is.

Vergoedingsregeling

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De vergoeding geldt niet voor psychoanalyse, aanpassingsstoornissen en andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenoemde V-codes. Een uitzondering hierop vormt de behandeling van kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of seksueel misbruik.

Het wettelijk verplichte eigen risico van 385 per jaar, wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen. Na verwijzing door u als (huis)arts voor een behandeling in de generalistische basis-ggz, zet de vrijgevestigde ggz-professional op basis van diagnostiek een behandeling Kort, Middellang, Intensief of Chronisch in. De verwijsbrief dient te vermelden dat het om een psychische stoornis gaat, zoals vermeld in de DSM-IV, en dat u verwijst naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz.

Voor een gespecialiseerde behandeling door een psychotherapeut of een klinisch (neuro)psycholoog heeft uw patiënt eveneens uw verwijzing nodig. De betaling wordt geregeld via Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) waarmee de behandelaar de gegevens registreert en declareert. Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door de zorgverzekering kan de patiënt terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). Hij kan daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl.